Laatste Nieuws                   Laatste update 21 mei 2020 

Hieronder wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, reacties op artikelen en updates van de website.  Nieuw toegevoegd:

  • Weinig aandacht vliegveld in omgevingsvisie, artikel Hallo Venray, zie tabblad publicaties
  • Gemeente Venray vergeet reactivering vliegbasis de Peel, zienswijze werkgroep Stop Vliegbasis de Peel, zie onder
  • Zienswijze natuurorganisaties omgevingsvisie gemeente Venray, zie tabblad divers

Gemeente Venray vergeet reactivering vliegbasis de Peel 

Vanaf 2 april tot en met 14 mei 2020 ligt de conceptnotitie omgeving Venray ter inzage. De gemeente Venray wil op basis daarvan een omgevingsvisie voor de gemeente Venray opstellen. De voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel ontbreekt in de conceptnotitie. Een reactivering heeft volgens Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel echter een enorm groot effect op het milieu. 

In de conceptnotitie omgevingsvisie gemeente Venray worden kaders gesteld voor de nog op te stellen milieueffectrapportage. Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel maakt zich zorgen over hoe de gemeente Venray omgaat met het woon- en leefklimaat in Venray en met de staat van de kwetsbare natuurgebieden. Wat opvalt is dat buiten een enkele verwijzing op p. 15, de voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel in zijn geheel ontbreekt in de notitie. Aangezien de vliegbasis grotendeels is gelegen op het grondgebied van de gemeente is dit des te opmerkelijker.

 De gemeente claimt pro-actief te zijn m.b.t. verweer tegen de reactivering. Maar het uitvoeren van een MKBA ter ondersteuning van een MER wordt door de gemeente niet onderschreven en ook in de notitie van de omgevingsvisie wordt aan de reactivering nauwelijks aandacht besteed.

Voor de Werkgroep reden een zienswijze op te stellen en in te dienen.  Deze zienswijze kunt u hieronder inzien en/of downloaden 
Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel vraagt Gemeenten, CVOM en Dorpsraden handen ineen te slaan

Werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ heeft als hoofddoelstelling de bewoners binnen de invloedsfeer van vliegbasis de Peel objectief te informeren over de gevolgen van de voorgenomen reactivering van de basis. Hiervoor zijn inmiddels twee druk bezochte informatieavonden gehouden in Merselo en Deurne. Aan de bezoekers is op de avonden o.a. uitgelegd wat een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) beoogt.

Voor de werkgroep aanleiding de doelstelling wat breder te trekken dan alleen informatie verstrekken. Een MKBA is er voor iedereen en is het o.i. uit oogpunt van solidariteit wenselijk deze kosten niet alleen te laten dragen door een aantal bezorgde inwoners, maar deze ten laste te brengen van alle burgers via de gemeentelijke begroting. Daarom richt de werkgroep zich middels een brief tot de colleges van de gemeenten Venray, Deurne, Boxmeer en Gemert Bakel met het verzoek om een evenredig deel van de kosten hiervoor in uw begroting op te nemen. Het zou goed zijn als bij dit initiatief dorpsraden en leden van het CVOM leden de handen inslaan en het verzoek ondersteunen. De brief is daarom ook naar het Dorpsradenoverleg en het CVOM gestuurd. 
Reacties op geschreven artikelen 

Eigen artikel over Stopvliegbasis de Peel en de informatieavond 
Reactie op Artikel  Hallo Venray: 

De Nuance.pdf (303.36KB)
De Nuance.pdf (303.36KB)
Reactie op Artikel Algemeen Dagblad 'halveren veestapel':
Kort verslag informatieavonden Merselo en Milheeze:
Reactie op Artikel Geluidsisolatie woningen Merselo Hallo Venray :